REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ – FESTYNU Z OKAZJI DNIA DZIECKA

Regulamin imprezy „ Festyn z okazji Dnia Dziecka”

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „regulaminem”) opracowano na podstawie przepisów ustawy z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (zwanej dalej „ustawą”).
 2. Organizatorem imprezy jest Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Maciusia Pierwszego w Grodzisku Mazowieckim zwane dalej „organizatorem”. Osobą odpowiedzialną za imprezę ze strony organizatora jest Dyrektor Przedszkola.
 3. Regulamin dotyczy imprezy masowej : „Festyn z okazji Dnia Dziecka”, która będzie miała miejsce w dniu 04.06.2016r. na terenie Przedszkola Nr 4 przy ul. Górnej 12 w Grodzisku Mazowieckim w godz. od 10.00 do 16.00
 4. W trakcie imprezy przewidziana jest przerwa techniczna od godz. 12.00 do 12.45, w czasie której wszystkie urządzenia zostaną wyłączone i nie będą dostępne dla uczestników. W tym czasie zapraszamy wszystkich uczestników imprezy na przedstawienie teatralne, które odbędzie się również na terenie imprezy.
 5. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania imprezy zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego regulaminu.
 6. Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim.
 • 2

Impreza ma charakter otwarty. Przeznaczona jest zarówno dla wychowanków przedszkola, ich rodziców i opiekunów, jak i mieszkańców.

 1. Wstęp na teren imprezy jest bezpłatny i przysługuje wszystkim.
 2. Z bezpłatnych atrakcji mogą korzystać wyłącznie dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat.
 3. Każde dziecko w wieku 3-6 lat otrzymuje przy wejściu na imprezę plakietkę i żetony, które uprawniają do bezpłatnego skorzystania z każdej atrakcji.
 • 3
 1. Osoby małoletnie uczestniczą w imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę – rodzice, prawni opiekunowie.
 2. Uczestnicy imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy, zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu oraz stosować się do zaleceń przedstawicieli organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.
 • 4
 1. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy:
 • broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
 • materiałów wybuchowych,
 • wyrobów pirotechnicznych,
 • materiałów pożarowo niebezpiecznych,
 • napojów alkoholowych,
 • środków odurzających, substancji psychotropowych lub podobnie działających.
 1. Zakazuje się wprowadzania na teren imprezy psów i innych zwierząt.
 2. Zabrania się wjeżdżania na teren imprezy jakimikolwiek pojazdami (samochody, rowery, skutery itd.)
 3. Zakazuje się prowadzenia na terenie imprezy jakiejkolwiek działalności handlowej
  (w tym gastronomicznej) lub innej zarobkowej poza organizatorem.
 4. Zabrania się dewastacji i niszczenia obiektu i jego otoczenia oraz wszelkich urządzeń znajdujących się na terenie imprezy.
 5. Zabrania się wchodzenia w miejsca nieprzeznaczone dla uczestników. Zakaz dotyczy szczególnie: budynku przedszkola (oprócz WC) , urządzeń i pomieszczeń, do których dostęp mają wyłącznie służby porządkowe i przedstawiciele organizatora.
 • 5

Organizator imprezy może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej osobom:

 • znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających,
 • posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe i inne podobnie działające,
 • zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy,
 • wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące im wstępu na imprezę masową,
 • wobec których zostało wydane orzeczenie zobowiązujące ich do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych.
 • 6

Uczestnicy imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie imprezy, zobowiązane są stosować się do poleceń służb porządkowych i informacyjnych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 • 7
 1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na imprezie masowej oraz porządek podczas trwania imprezy poprzez m.in.:
 • służby porządkowe i służby informacyjne odpowiednio oznaczone,
 • powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego służbami porządkowymi oraz informacyjnymi i organizującego pracę służb porządkowych,
 • udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego,
 1. Organizator – w zakresie określonym ustawą – uprawniony jest do utrwalenia imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 2. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora.
 3. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na Terenie Imprezy Masowej.
 4. Organizator utrwala przebieg Imprezy Masowej dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach przez i na rzecz Organizatora oraz sponsorów. Wejście na teren imprezy stanowi jednoczesną zgodę Uczestnika na użycie swojego wizerunku w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zapisu wideo i audio z imprezy masowej w przekazach medialnych.
 • 8

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu imprezy lub odwołania imprezy
z uzasadnionych, ważnych powodów bez wcześniejszego uprzedzenia.

 • 9

Pracownicy przedszkola należący do służb informacyjnych i porządkowych, odznaczający się koszulkami z logo przedszkola umieszczonym w widocznym miejscu, uprawnieni są do:

 • sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie,
 • wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej i obiektu (terenu),
  a w przypadku niewykonania takich poleceń – wezwania ich do opuszczenia imprezy.
 • 10
 1. Punkt pomocy medycznej na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy znajduje się na terenie imprezy i jest wyraźnie oznakowany.
 2. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:
 • kto zauważy pożar lub inne miejscowe zagrożenie podczas imprezy zobowiązany jest:
 1. powiadomić organizatora,
 2. powiadomić osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia;
 • organizator imprezy zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia odpowiednich służb ratowniczych i równoczesnego rozpoczęcia akcji ratowniczo- gaśniczej lub ewakuacji;
 • do czasu przybycia służb ratowniczych kierownictwo akcją obejmuje osoba odpowiedzialna za imprezę .
 • 11
 1. Niniejszy regulamin jest dostępny:
 • w siedzibie organizatora: Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Maciusia Pierwszego w Grodzisku Mazowieckim ul. Górna 12
 • na stronie internetowej: przedszkolekmp.pl
 • w gablocie przy wejściu głównym na teren imprezy.
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy oraz Kodeksu cywilnego.
 • 12

Regulamin wchodzi w życie z dniem 04 czerwca 2016 roku i przestaje obowiązywać po zakończeniu imprezy.

 

 

1 Polubienia wiadomości
3430 Wyświetleń

Komentowanie zamknięte.