slide-1
slide-2
slide-3
slide-4
slide-5

Na wysokość opłaty za przedszkole składają się :

  • opłata za pobyt dziecka w przedszkolu w wysokości 1 zł za pełną godzinę, poza czasem realizacji podstawy programowej (8.00-13.00 czas bezpłatny),
  • Dzienna stawka żywieniowa dla dzieci w Przedszkolu Nr 4 wynosi 10 zł. i została ustalona przez Dyrektora przedszkola w  porozumieniu z Burmistrzem Grodziska Mazowieckiego na podstawie art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. )

Dzieci z rodzin wielodzietnych 3+ i 4+ korzystają ze zniżki w opłatach za pobyt po dostarczeniu do sekretariatu karty rodziny wielodzietnej.

Rodziny w trudnej sytuacji materialnej mogą korzystać z dofinansowania do posiłków ze środków Ośrodka Pomocy Społecznej. Mogą również ubiegać się o rozłożenie na raty lub umorzenie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu przez gminę. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w sekretariacie przedszkola w godzinach jego pracy.

Numer konta bankowego na które należy wpłacać opłaty za przedszkole.

88 1240 6348 1111 0010 4132 3329

W tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko dziecka, nr grupy oraz miesiąc, za który dokonano wpłaty.

Płatności dokonujemy do 12-go dnia kazdego miesiąca, za miesiąc poprzedni, np. do 12.X płacimy za wrzesień.

Nie uiszczenie opłaty za przedszkole za dwa miesiące powoduje zawieszenie dziecka w prawie do korzystania z przedszkola.