slide-1
slide-2
slide-3
slide-4
slide-5

Na wysokość opłaty za przedszkole składają się :

  • opłata za pobyt dziecka w przedszkolu w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę, poza czasem realizacji podstawy programowej (8.00-13.00 czas bezpłatny),
  • od 01.09.2020 r. wysokość opłat jest naliczana za każdą rozpoczętą godzinę,
  • dzienna stawka żywieniowa dla dzieci w Przedszkolu Nr 4 wynosi 14 zł, w tym 12 zł opłacają rodzice a 2 zł dopłaca organ prowadzący i została ustalona przez Dyrektora przedszkola w  porozumieniu z Burmistrzem Grodziska Mazowieckiego na podstawie art. 106 Ustawy Prawo Oświatowe,
  • dzieci z Orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i dzieci 6-cio letnie są zwolnione z opłat za pobyt, płacą tylko za wyżywienie.

Dzieci z rodzin wielodzietnych 3+ i 4+ korzystają ze zniżki w opłatach za pobyt po dostarczeniu do sekretariatu karty rodziny wielodzietnej.

Rodziny w trudnej sytuacji materialnej mogą korzystać z dofinansowania do posiłków ze środków Ośrodka Pomocy Społecznej. Mogą również ubiegać się o rozłożenie na raty lub umorzenie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu przez gminę. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w sekretariacie przedszkola w godzinach jego pracy.

Numer konta bankowego na które należy wpłacać opłaty za przedszkole.

88 1240 6348 1111 0010 4132 3329

W tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko dziecka, nr grupy oraz miesiąc, za który dokonano wpłaty. Bardzo ważne jest też, żeby wpłacać dokładnie taką sumę jaka jest naliczona (nie zaokrąglamy).

Płatności dokonujemy do 12-go dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni, np. do 12.X płacimy za wrzesień.

Opłaty należy regulować systematycznie we wskazanym terminie!!!