slide-1
slide-2
slide-3
slide-4
slide-5

slide-1KONCEPCJA PRACY
PRZEDSZKOLA NR 4 Z ODDZIAŁAMI
INTEGRACYJNYMI
IM. KRÓLA MACIUSIA PIERWSZEGO
W GRODZISKU MAZOWIECKIM,
UL. GÓRNA 12

WSTĘP

Modyfikację Koncepcji Pracy Przedszkola opracowała Rada Pedagogiczna Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Maciusia Pierwszego w Grodzisku Maz. Punktem wyjścia do jej opracowania były wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego, wyniki przeprowadzonych ewaluacji wewnętrznych i wniosków z nadzoru pedagogicznego.

PODSTAWA PRAWNA

Koncepcja pracy Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Maciusia Pierwszego w Grodzisku Maz. oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: Rozporządzeniu MEN z dnia 07 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. nr 168, poz. 1324), Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 0 poz. 560), Ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego, Statucie Przedszkola.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA

Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Maciusia Pierwszego w Grodzisku Maz. zlokalizowane jest przy ul. Górnej 12, w wolnostojącym budynku, w którym znajduje się 12 sal zabaw oraz 3 sale  przy ul. Piaskowej 21. Przedszkole posiada salę gimnastyczną, gabinet logopedyczny, pokój integracji sensorycznej, gabinet psychologa, sala do zajęć dodatkowych, pomieszczenia biurowe, zaplecze kuchenne i sanitarne. Sale są duże, estetyczne, jasne i dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci, są dobrze wyposażone w zabawki i pomoce. Placówka zlokalizowana jest w oddali od centrum miasta. Jej atutem jest m.in. okazały ogród, wyposażony w nowoczesny sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych. Budynek i przylegający do niego ogród znajduje się na terenie ogrodzonym. W przedszkolu funkcjonuje 15 grup – w tym 3 grupy przy ul. Piaskowej 21 i grupy integracyjne. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele wspomagający, psycholog, specjalista integracji sensorycznej, logopeda, fizjoterapeuta oraz pracownicy obsługi i administracji.
Organem prowadzącym placówkę jest Urząd Miasta i Gminy w Grodzisku Maz, nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Przedszkole:

 • prowadzi nieodpłatną działalność wychowawczo-dydaktyczną w zakresie realizacji treści zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;
 • udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • dokonuje rekrutacji w oparciu o zasadę powszechnej dostępności dla wszystkich dzieci (zdrowych i niepełnosprawnych), na zasadach i terminach określonych przez organ prowadzący;
 • zatrudnia nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz specjalistów (psychologa, specjalistę integracji sensorycznej, logopedę, oligofrenopedagogów).

Przedszkole w budynku głównym jest czynne od poniedziałku do piątku od godz.6.00 do 17.30, przy ul. Piaskowej 21 w tych samych dniach w godzinach 6.30-17.30.
Od 1 września 2015 roku do przedszkola uczęszcza 352 dzieci. Ramowy rozkład dnia dla poszczególnych grup wiekowych ułożony jest zgodnie z zaleceniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

WIZJA PRZEDSZKOLA

 • przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby;
 • placówka akceptuje każde dziecko takim jakie ono jest, podmiotowo je traktuje, szczególnie dzieci niepełnosprawne;
 • przedszkole przestrzega i promuje prawa dziecka;
 • umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole;
 • podejmuje różnorodne działania mające na celu pomoc rodzinom dzieci niepełnosprawnych i innym rodzinom potrzebującym wsparcia;
 • przedszkole przeciwdziała nietolerancji społecznej i izolacji oraz podejmuje skuteczne działania przeciw przemocy w rodzinie;
 • wszyscy członkowie społeczności przedszkolnej dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację;
 • przedszkole prowadzi skuteczną profilaktykę i działania zapobiegające zachowaniom agresywnym, ewentualnym uzależnieniom, zaburzeniom emocjonalnym;
 • rodzice są partnerami aktywnie uczestniczącymi w życiu przedszkola mającymi wpływ na decyzje podejmowane w przedszkolu;
 • przedszkole promuje swoje osiągnięcia, ma dobrą opinię w środowisku;
 • baza, estetyka pomieszczeń i otoczenia są na wysokim poziomie, wykorzystywana jest pomoc ze środków unijnych.

MISJA PRZEDSZKOLA

W naszym przedszkolu, tak jak w domu – dobrze czuje się każde dziecko: rozbrykane, lękliwe, nieśmiałe, o wielkim sercu, rezolutne, smutne, zagubione, pracowite, gadatliwe, nieposłuszne, roześmiane …., bo „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” Dziecko jest naszym największym dobrem, niepowtarzalnym podmiotem naszych oddziaływań wychowawczych, dlatego nasza praca wychowawcza, opiekuńcza i pedagogiczna opiera się na indywidualnym traktowaniu każdego wychowanka.

CELE STRATEGICZNE

Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola

 • Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
 • Działania przedszkola nastawione są na twórczy rozwój dzieci, nabywanie przez nie wiadomości i umiejętności poprzez działanie i doświadczanie.

Procesy zachodzące w przedszkolu

 • W przedszkolu opracowana i wdrożona jest oferta zajęć zawierająca nowatorskie rozwiązania i formy pracy z dzieckiem.
 • Przedszkole zapewnia każdemu dziecku możliwości realizacji własnych pasji,
 • W przedszkolu opracowano system diagnozowania wiadomości umiejętności i możliwości dzieci.
 • Dzieciom udzielana jest pomoc w wyrównaniu szans edukacyjnych i rozwoju w ich własnym tempie.

Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

 • Przedszkole współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w
 • W przedszkolu wypracowane zostały zasady działania w zakresie współpracy z rodzicami i wzmacniania ich ról.
 • Absolwenci przedszkola są dobrze przygotowani do dalszej edukacji.
 • Działalność przedszkola promowana jest w środowisku.

Zarządzanie przedszkolem

 • Praca nauczycieli oparta jest na realizacji wspólnych działań i celów zawartych w koncepcji pracy przedszkola.
 • Nauczyciele planują działania, rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy pracy.
 • Dyrektor jest kreatywny i konsekwentny w działaniu, preferuje nowatorskie metody pracy z dziećmi.
 • Warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie przyjętych programów i projektów, sprzyjają zabawie, doświadczaniu i wypoczynkowi.

KIERUNKI ROZWOJU PRZEDSZKOLA

 • wzmacnianie pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku lokalnym poprzez upowszechnianie jego specyfiki, osiągnięć oraz rozszerzanie oferty edukacyjnej i idei edukacji włączającej;
 • wzmacnianie działań związanych z profilaktyką zagrożeń oraz promujących właściwe zachowania i przestrzeganie praw dziecka;
 • obejmowanie opieką rodzin dysfunkcyjnych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na symptomy przemocy w rodzinie;
 • udoskonalanie systemu zarządzania, przy współpracy nauczycieli i kadry kierowniczej;
 • obejmowanie opieką coraz to większej liczby dzieci niepełnosprawnych, wzmacnianie działań wspomagania ich rodzin.

OCZEKIWANE EFEKTY – KRYTERIA SUKCESU

 • wzbogacono ofertę edukacyjną przedszkola, w tym ofertę dla dzieci niepełnosprawnych;
 • promowane są prawa dziecka poprzez m.in. kąciki w salach dzieci, tablicę w holu głównym, zajęcia, zabawy, podczas spotkań z rodzicami
 • 100% nauczycieli ukończyło różne formy doskonalenia zawodowego;
 • sprawnie i systematycznie działa WDN;
 • minimum dwa razy w roku odbywają się zajęcia otwarte z wykorzystaniem metod aktywnych w obecności rodziców;
 • przedszkole posiada bogatą ofertę zajęć dodatkowych płatnych (taniec towarzyski, aikido, ceramika, rytmika, piłka nożna, Mały Edison);
 • w placówce działają kółka zainteresowań: drużyna zuchów, plastyczne, ekologiczne, szachowe, muzyczne, matematyczne, taneczne, ruchu rozwijającego;
 • sprzęt ogrodowy umożliwia bezpieczne i atrakcyjne zabawy na placu zabaw;
 • w przedszkolnej bibliotece znajdują się różnorodne zbiory książek, z różnych zakresów, przydatnych nauczycielom w pracy, rodzicom oraz biblioteczka dla przedszkolaków;
 • rodzice wyrażają swoje poparcie dla działalności placówki;
 • systematycznie odbywają się przedstawienia teatralne w wykonaniu dzieci oraz przedstawienia w wykonaniu rodziców i nauczycieli;
 • pomieszczenia przedszkolne są sukcesywnie doposażone w atrakcyjne pomoce i zabawki;
 • przedszkole posiada własną stronę internetową; wydaje gazetkę z życia przedszkola;
 • przedszkole umożliwia dzieciom poznanie własnego miasta, regionu, kraju, Europy poprzez: zabawy, zajęcia, konkursy i wycieczki.
 • przedszkole posiada środki dydaktyczne do realizacji zajęć o różnorodnej tematyce, w tym regionalnej i europejskiej;
 • realizowane są zabawy i zajęcia z zakresu wychowania komunikacyjnego, zdrowotnego, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa;
 • wprowadzone są programy profilaktyczne „Przyjaciele Zippiego”, „Cukierki”;
 • systematycznie odbywają się imprezy przedszkolne i uroczystości, wyjazdy na „Zielone przedszkole”, festyny z okazji Dnia Dziecka dla mieszkańców gminy i inne promujące placówkę w środowisku;
 • przedszkole współpracuje z różnymi instytucjami pomocowymi i innymi przedszkolami;
 • systematycznie przeprowadzana jest przez zespoły nauczycieli ewaluacja wewnętrzna, która wraz z wnioskami z nadzoru pedagogicznego przyczynia się do rozwoju przedszkola i wprowadzania zmian w jego funkcjonowaniu;
 • działają zespoły pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci niepełnosprawnych oraz innych potrzebujących pomocy i wsparcia.

TEMATYKA ZAGADNIEŃ DO REALIZACJI:

Dobro dziecka wspólną troską przedszkola i rodziców:

 • integracja dzieci zdrowych i niepełnosprawnych,
 • promowanie praw dziecka,
 • profilaktyka zagrożeń, wzmacnianie właściwych zachowań, zapobieganie zachowaniom agresywnym,
 • aktywna współpraca z rodzicami,
 • doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Promocja zdrowego stylu życia – w zdrowym ciele zdrowy duch i odwrotnie:

 • edukacja przez sport,
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,
 • kształtowanie zachowań prozdrowotnych,
 • edukacja emocjonalna.

Pogłębianie świadomości ekologicznej dzieci w kontekście potrzeb i zagrożeń ludzkiej cywilizacji:

 • uwrażliwianie na piękno naszej Ziemi poprzez empiryczne poznawanie zjawisk przyrodniczych,
 • podejmowanie działań związanych z ochroną środowiska oraz związanych z tym zasad bezpieczeństwa
 • uświadomienie sensu hasła: „Przyroda może żyć bez człowieka, a człowiek bez niej nie”,
 • proekologiczna współpraca z rodzicami.

Edukacja w zakresie przynależności etnicznej, narodowej, kulturowej, językowej – Moje przedszkole, miasto, kraj, Europa, świat:

 • polskie tradycje i zwyczaje,
 • moje miasto, moja ojczyzna
 • przedszkolak w Europie,
 • wszystkie dzieci świata.

Zanim pójdę do szkoły – działania związane z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego oraz z edukacją włączającą:

 • wspieranie procesu rozwoju każdego dziecka we wszystkich jego aspektach: emocjonalnym, poznawczym, twórczym,
 • polisensoryczność oddziaływań,
 • zadowolenie i radość dziecka,
 • inspirowanie do twórczej aktywności,
 • znoszenie barier mentalnych, psychologicznych i edukacyjnych,
 • promowanie idei edukacji włączającej,
 • uwzględnianie indywidualnych potrzeb wszystkich dzieci, obejmowanie szczególną troską ich godności, wartości, niepowtarzalności,
 • budowanie partnerskich relacji z rodzicami.

INTEGRACJA DZIECI ZDROWYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Integracja to propozycja pracy z dzieckiem, w której, m.in.:

 • dziecko jest postrzegane jako niepowtarzalna całość.
 • respektowane są indywidualne różnice w rozwoju dziecka.
 • poszanowana jest indywidualność dziecka, tzn. jego potrzeby rozwojowe, zdolności, zainteresowania, indywidualne doświadczenia.
 • uwzględniane jest indywidualne tempo rozwoju, „odmienność” drogi rozwojowej dziecka, specyficzna dla niego logika rozwoju.

Dziecko i jego rozwój wspomagamy poprzez:

 • zaspokojenie podstawowych potrzeb biologicznych i psychospołecznych, przede wszystkim potrzeby bezpieczeństwa,
 • stwarzanie atmosfery radosnej, beztroskiej zabawy,
 • zapewnienie szczególnej troski dzieciom niepełnosprawnym, wymagającym oddziaływań stymulacyjno – kompensacyjnych,
 • kształtowanie pozytywnego obrazu samego siebie, wiary w siebie i w swoje możliwości, poczucia własnej wartości,
 • kształtowanie podstaw charakteru poprzez uspołecznianie, przestrzeganie norm i zasad współżycia w grupie,
 • zapewnienie warunków zdrowego i bezpiecznego rozwoju, kształtowanie postaw zdrowotnych, działania profilaktyczne i wyrównywanie niedoborów,
 • stwarzanie klimatu i okazji do udzielania pomocy i przyjmowania jej od innych,
 • nastawienie we wspieraniu dziecka w jego aktywności poznawczej na poznawanie samego siebie, w relacji z otaczającą rzeczywistością społeczno – kulturową i przyrodniczą; wzbogacanie jego doświadczeń,
 • uwrażliwianie estetyczne w kontaktach z otoczeniem, przyrodą, sztuką, rozbudzanie wyobraźni i ekspresji twórczej dziecka.

ADAPTACJA NOWYCH DZIECI

Główne cele działań adaptacyjnych:

 • Skrócenie procesu adaptacji dziecka do przedszkola
 • Ułatwienie dzieciom przekroczenia progu dom – przedszkole
 • Nawiązanie kontaktu z rodzicami celu ułatwienia dalszej współpracy
 • Uświadomienie rodzicom potrzeb emocjonalnych dzieci
 • Poznanie się i integracja rodziców między sobą

Adaptacja pomaga dzieciom:

 • szybciej i łagodniej przystosować się do nowego środowiska,
 • poczuć, że są doceniane, kochane i akceptowane takimi jakie są,
 • doświadczyć sytuacji, z jakimi mogą spotkać się w nowym środowisku,
 • poznać i ukształtować w sobie pozytywny wizerunek przedszkola,
 • poznać pracowników, pomieszczenia oraz otoczenie przedszkola,
 • uświadomić sobie, że mogą doświadczyć radosnego działania podczas ciekawych i wesołych zabaw.

Rodzice będą mogli dzięki działaniom adaptacyjnym:

 • zapoznać się z personelem przedszkola, jego otoczeniem, warunkami i bazą,
 • poznać pogram pracy przedszkola oraz problemy adaptacyjne ich dzieci,
 • poznać wymagania, jakie przedszkole stawia ich dzieciom, zgodne z ich indywidualnym rozwojem i możliwościami,
 • obserwować zachowania dziecka w grupie rówieśniczej,
 • docenić znaczenie czynności samoobsługowych dziecka, ułatwiających w dużym stopniu jego adaptację w środowisku przedszkolnym,
 • przekonać się, że mają duży wpływ na to, co się dzieje w przedszkolu, że nauczycielki liczą się z ich zdaniem,
 • nawiązać aktywną współpracę z przedszkolem.

Nauczycielom pomagają:

 • wyciągnąć wnioski z obserwacji zachowania dzieci, co pozwoli na lepsze planowanie pracy z nimi,
 • bliżej poznać środowisko rodzinne dziecka,
 • poznać oczekiwania dzieci i rodziców w stosunku do przedszkola,
 • przystosować warunki otoczenia do potrzeb dziecka, uwzględniając stopień rozwoju emocjonalnego, psychicznego i społecznego malucha,
 • minimalizować negatywne przeżycia dziecka dzięki, m. in. wysokiej jakości kontaktów z rodzicami.

MODEL ABSOLWENTA

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia

Dziecko wykazuje:

 • motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego,
 • umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania
 • umiejętność koncentracji uwagi, wytrwałość
 • umiejętność współpracy w grupie / podporządkowuje się normom, zasadom, umiejętność współdziała z rówieśnikami,
 • tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań,
 • samodzielność,
 • odporność na stres.

Dziecko posiada:

 • zdolność do obdarzania nauczycieli uwagą i porozumiewania się w sposób zrozumiały dla innych,
 • wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,
 • podstawową wiedzę o świecie,
 • pozytywne poczucie własnej wartości, tak, aby sytuacje, w których jest oceniane nie hamowały jego aktywności.

Dziecko umie:

 • cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie.

Dziecko rozumie i zna:

 • prawa i obowiązki dziecka, respektuje prawa innych ludzi,
 • zasady bezpieczeństwa, zabawy, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
 • zasady kultury współżycia, postępowania i współdziałania,
 • kulturę i dziedzictwo własnego regionu , symbole narodowe,
 • potrzebę szanowania przyrody i środowiska.

Dziecko nie obawia się:

 • występować publicznie,
 • reprezentować grupę, przedszkole,
 • przedstawiać swoje pomysły, osiągnięcia artystyczne, sportowe, dzielić swoimi sukcesami,
 • wykazywać inicjatywę w działaniu,
 • wyrażania swoich emocji i uczuć.

ROZWÓJ KADRY PEDAGOGICZNEJ

 • Nauczyciele wychowania przedszkolnego – wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna stale podnosząca swoje kwalifikacje poprzez różnorodne formy doskonalenia zawodowego.
 • Przedszkole zatrudnia zespół specjalistów: psychologa, specjalistę integracji sensorycznej, neurologopedę, pedagogów specjalnych (oligofrenopedagodzy), fizjoterapeutę.

DZIAŁANIA PROMOCYJNE PLACÓWKI, WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM I POZA NIM

 • Uaktualnianie informacji na stronie internetowej przedszkola i stronie BIP;
 • Wydawanie gazetki przedszkolnej „Nowinki z Przedszkolnej Rodzinki”;
 • Udział w konkursach zewnątrz przedszkolnych i akcjach ogólnopolskich;
 • Udział i organizacja akcji charytatywnych;
 • Organizowanie corocznych festynów z okazji Dnia Dziecka dla mieszkańców gminy;
 • Przygotowywanie teatrzyków w wykonaniu rodziców, dzieci i nauczycieli i wystawianie ich na terenie gminy (festyny, Centrum Kultury);
 • Prezentacje w mediach, współpraca z mediami;
 • Prowadzenie kącików dla rodziców;
 • Współpraca z innymi placówkami oświatowymi (przedszkola, szkoły podstawowe);
 • Współpraca z instytucjami pomocowymi ( Ośrodek Pomocy Społecznej, Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Policja, Sąd);
 • Współpraca z uczelniami – praktyki nauczycielskie;
 • Współpraca z wolontariuszami;
 • Nawiązanie współpracy w celu pomocy dla dzieci z domu dziecka

SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓW:

 • Konsultacje pedagogiczne nauczyciela z rodzicami, codzienne spotkania i rozmowy
 • Zapraszanie rodziców na zajęcia otwarte
 • Zapraszanie na uroczystości przedszkolne
 • Organizowanie spotkań rodziców z psychologiem i pedagogiem
 • Prezentowanie na tablicach dla rodziców ciekawych publikacji, gotowych rozwiązań i podpowiedzi do różnych sytuacji pedagogicznych i wychowawczych
 • Aktywizowanie członków Rady Rodziców do przekazywania informacji pozostałym rodzicom o planowanych działaniach przedszkola
 • Systematyczne uaktualnianie strony internetowej, tablic ogłoszeń i przedszkolnej gazetki.

EWALUACJA KONCEPCJI PRACY I ROZWÓJ PRZEDSZKOLA
Etapy ewaluacji:

 • Sprawdzenie zgodności rocznego planu pracy z założeniami i celami koncepcji – każdego roku
 • Ocena realizacji zadań rocznego planu pracy – dwa razy w roku
 • Modyfikowanie koncepcji – w zależności od potrzeb
 • Ocena efektów realizacji koncepcji – etapami (raz w roku)

MOCNE STRONY PRZEDSZKOLA

 • Zapewnianie warunków do podmiotowego traktowania każdego dziecka i rozwoju jego zainteresowań, uzdolnień.
 • Atrakcyjna oferta edukacyjna przedszkola.
 • Bardzo dobre warunki lokalowe.
 • Wysoki poziom pracy przedszkola, zdobywanie certyfikatów.
 • Propagowanie idei integracji w środowisku.
 • Podejmowanie działań integrujących dzieci zdrowe z dziećmi z deficytami rozwojowymi.
 • Wysokie kwalifikacje i ustawiczne doskonalenie i dokształcanie nauczycieli.
 • Miła, rodzinna atmosfera i klimat.
 • Partnerska współpraca z rodzicami.
 • Różnorodna oferta i sprawna organizacja imprez, uroczystości i wycieczek.
 • Duży, ciągle uatrakcyjniany plac zabaw na świeżym powietrzu.
 • Estetyka wewnątrz i na zewnątrz przedszkola.
 • Różnorodność zajęć dodatkowych.
 • Zadowolenie rodziców.
 • Opinia rodziców zapisujących dzieci do przedszkola, oceniająca naszą placówkę bardzo dobrze.

SŁABE STRONY PRZEDSZKOLA

 • Utrudniona komunikacja z rodzicami spowodowana bardzo dużą liczbą dzieci i rodziców.