slide-1
slide-2
slide-3
slide-4
slide-5

sh3-medZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ DODATKOWYCH W PRZEDSZKOLU NR4 Z ODDZIALAMI INTEGRACYJNYMI IM. KRÓLA MACIUSIA PIERWSZEGO W GRODZISKU MAZOWIECKIM

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

1. W Przedszkolu organizowane są dla dzieci zajęcia dodatkowe bezpłatne i odpłatne.

2. Zajęcia bezpłatne to:

 1. zajęcia z psychologiem: prowadzi psycholog, terapeuta SI Pani Agnieszka Smolik dla dzieci posiadających Opinię o wczesnym wspomaganiu, Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dla wszystkich dzieci w miarę potrzeb oraz konsultacje dla rodziców;
 2. SI (integracja sensoryczna): prowadzi psycholog, terapeuta SI Pani Agnieszka Smolik oraz terapeuta SI Pani Katarzyna Jaroszewska, dla dzieci posiadających Opinię o wczesnym wspomaganiu, Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
 3. zajęcia logopedyczne: prowadzą: neurologopeda Pani Dorota Augustyniuk, logopeda Pani Lidia Wątorek – Noga dla dzieci posiadających Opinię o wczesnym wspomaganiu, Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dla wszystkich dzieci zajęcia grupowe, zajęcia indywidualne dla dzieci zakwalifikowanych w wyniku badań przesiewowych w miarę potrzeb i możliwości organizacyjnych oraz konsultacje dla rodziców;
 4. religia: prowadzi Siostra Amadea w grupach 6 latków 2 x w tygodniu po 30 minut, w grupach 5 latków 1 x w tygodniu po 30 minut, 4 latków – 2 x tygodniu 15 minut;
 5. język angielski: prowadzi Pani Agnieszka Małkowska. Zajęcia odbywają się w ramach podstawy programowej 2 x w tygodniu po 15 minut w grupach 3-4 latków  i 2 x w tygodniu po 30 minut w grupach 5 i 6 latków.
 6. zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej: prowadzi Pani Agnieszka Gałka. Odbywają się one zgodnie z „Procedurą udzielania i organizacji PPP” umieszczoną na stronie.

Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci.

Nauczyciele w grupach kwalifikują dzieci do zespołów. Rodzice dzieci zakwalifikowanych do udziału w poszczególnych zespołach zostaną poinformowani po zakończonej rekrutacji przez nauczycieli – wychowawców. Ze względów organizacyjnych jedno dziecko może być zakwalifikowane tylko do jednego zespołu.

Zespoły, które funkcjonowały będą to:

 • zespół plastyczny: prowadzą nauczyciele Przedszkola, ul. Górna – Pani Beata Zygmunt, Pani Justyna Matusiak, Pani Małgorzata Pieńkos, Pani Hanna Strojczyk; ul. Piaskowa – Pani Jagoda Ambroziak, Pani Karolina Wojciechowska,
 • zespół szachowy: prowadzi nauczyciel Przedszkola – Pan Rafał Daniszewski, Pani Beata Zygmunt, Pani Sandra Zdanowicz,
 • zbiórki zuchów: prowadzą druhny (nauczyciele Przedszkola): Irmina Dziekańska, Ksenia Bukowska, Małgorzata Łaska, Sandra Zdanowicz, Ewelina Horzempa,
 • zespół taneczny: prowadzą nauczyciele Przedszkola – Pani Emilia Kaniak, Pani Karina Więch, Pani Anna Chmielarska, Pani Agnieszka Gałka, Pani Marta Stankiewicz ,
 • zespół muzyczny: prowadzą nauczyciele Przedszkola – Pani Barbara Michalska, Pani Alicja Wieczorek, Pani Agata Świdlicka.

3. Zajęcia odpłatne dla chętnych, po godzinach pobytu dziecka w Przedszkolu:

Organizacja w Przedszkolu odpłatnych zajęć dodatkowych dla dzieci będzie się odbywała na następujących zasadach:

 • Przedszkole przedstawia rodzicom (prawnym opiekunom) ofertę odpłatnych zajęć dodatkowych dla dzieci uczęszczających do naszego Przedszkola;
 • odpłatne zajęcia dodatkowe odbywają się po godzinach pobytu dziecka na zajęciach przedszkolnych;
 • rodzic (prawny opiekun) podejmuje decyzję o zapisaniu dziecka na odpłatne zajęcia dodatkowe wg własnego uznania;
 • rodzic (prawny opiekun) zainteresowany udziałem dziecka w wybranych odpłatnych zajęciach dodatkowych wpisuje dziecko na właściwą listę znajdująca się w holu głównym lub przed salami zajęć;
 • deklaracja rodzica (prawnego opiekuna) skutkuje zobowiązaniem się do regularnego uiszczania opłat za wybrane zajęcia;
 • rodzic (opiekun prawny) dokonuje płatności za zajęcia bezpośrednio na konto osób prowadzących;
 • z chwilą przekazania dziecka na odpłatne zajęcia dodatkowe przez wychowawcę rodzic zobowiązany jest odbić kartę lub wprowadzić indywidualny kod PIN aby zarejestrować zakończenie pobytu dziecka na zajęciach przedszkolnych;
 • po zajęciach przedszkolnych, w czasie odpłatnych zajęć dodatkowych odpowiedzialność za dziecko przejmuje rodzic (prawny opiekun) lub upoważniona przez rodzica osoba prowadząca zajęcia dodatkowe;
 • rodzic (prawny opiekun) jest zobowiązany odebrać dziecko po zakończonych zajęciach, (dziecko nie wraca do grupy);