Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej Przedszkola Nr 4 Gminy Grodzisk Mazowiecki


Wstęp deklaracji

Przedszkole Nr z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Maciusia Pierwszego Gminy Grodzisk Mazowiecki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://przedszkolekmp.pl/

Dane teleadresowe jednostki:

Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Maciusia Pierwszego Gminy Grodzisk Mazowiecki

05-825 Grodzisk Mazowiecki

ul. Górna 12

Telefon: (0-22) 755 66 67

Email: p4@grodzisk.pl
Adress www: https://przedszkolekmp.pl/

Data publikacji strony internetowej: 14.01.2016r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22.09.2020 r.

Strona internetowa nie jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 22.09.2020 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej brak możliwości standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Marzena  Wiśniewska
e-mail: marzena.wisniewska@p4.grodzisk.pl 
Telefon: 22 755 66 67

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna:

Ze względu na fakt, że część oddziałów Przedszkola Nr 4 znajduje się w budynku przy ul. Piaskowej 21 , do którego wejście prowadzi furką od ul. Podgórnej i jest poprzedzone  jednym stopniem, zapewniamy wejście od strony ul. Piaskowej 21 (wejście bramą Kościoła) gdzie znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózkach, matek z dziećmi w wózku. Pomieszczenia w tym budynku znajdują się na parterze.

Do głównego budynku Przedszkola Nr 4 przy ul. Górnej 12 prowadzi wejście furtką od ul. Górnej , bez stopni, z podjazdem na wózki inwalidzkie, dla matek z dziećmi w wózkach.  Budynek ma jedną kondygnację – wjazd na piętro windą.

W budynku przy ul. Górnej 12  znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych (oddzielne dla dzieci i dorosłych). W pomieszczeniach przy ul. Piaskowej 21 brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu przed budynkiem głównym wyznaczone są 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu wewnętrznym przed budynkiem przy ul. Piaskowej 21 jest wyznaczone 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do pomieszczeń Przedszkola Nr 4 Gminy Grodzisk Mazowiecki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Brak jest pętli indukcyjnych.

Brak jest systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W pomieszczeniach Przedszkola Nr 4 nie ma oznaczeń w Alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Wyznaczona osoba będzie w gotowości do pomocy osobom niepełnosprawnym w dostaniu się do budynku, a także będzie co roku sprawdzać dostępność cyfrową strony internetowej oraz architektoniczną budynku.

RODO – Klauzula Informacyjna:

Klauzula Informacyjna zgodna z Art. 13
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Maciusia Pierwszego, ul. Górna 12, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, e-mail: krolamaciusia@wp.pl, tel. 22 755 66 67.
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ochroną danych osobowych możecie Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: kmp@wp.pl , tel. 22 755 66 67.
 3. Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Maciusia Pierwszego w Grodzisku Mazowieckim gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego, karty nauczyciela i kodeksu pracy w celu realizacji zdań statutowych.
 4. W pozostałych przypadkach dane są przetwarzane na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody .
 5. Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Maciusia Pierwszego Mazowieckim  co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw.
 6. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 2 odbiorcami Państwa danych osobowych będą organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz osoby posiadające dostęp do informacji publicznej w trybie ustawy o dostępnie do informacji publicznej, w przypadku w którym nie zachodzi podstawa do ograniczenia dostępu zgodnie z art. 5 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z 2017 r. z póź. zm.)
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych
  b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne
  c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (nie dotyczy przypadków określonych w Art. 17 ust. 3 RODO)
  d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  e) prawo do przenoszenia danych
  f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Państwa dane nie będą przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  9. Państwa dane będą przechowywane przez okres wynikający z celów przetwarzania opisanych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  10. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposobie i trybie określonym w przepisach RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). Adres organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@uodo.gov.pl
  11. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
  12. Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym wynikającym z art. 63 § 2 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z póz. zm.). Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania w celu uczestnictwa w postępowaniu administracyjnym. Niepodanie danych powoduje niemożliwość uczestniczenia w postępowaniu administracyjnym.
  13. Podanie danych osobowych jest konieczne dla realizowania celów statutowych przedszkola.
 8. Niepodanie danych osobowych powoduje niemożliwość rozpatrzenia wnoszonych spraw .

Plik do pobrania:

Ustawa Rodo

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016_679 z dnia 27 kwietnia