slide-1
slide-2
slide-3
slide-4
slide-5

logo-kREGULAMIN KORZYSTANIA Z KARTY BioSYSTEM W PRZEDSZKOLU NR.4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KRÓLA MACIUSIA PIERWSZEGO W GRODZISKU MAZOWIECKIM

1. Karta jest własnością przedszkola.

2. Karta jest wydawana rodzicowi/ prawnemu opiekunowi na okres od 1 września do 30 czerwca danego roku szkolnego.

3. Karta służy do rejestrowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu i naliczania opłat za ten pobyt.

4. Każda karta jest przypisana indywidualnie do dziecka.

5. Rodzic/ prawny opiekun jest zobowiązany do użycia karty(przyłożenie karty do czytnika) przy wejściu i wyjściu z dzieckiem do i z przedszkola.

6. Potwierdzeniem dokonania przez rodzica codziennego odczytu karty jest ewidencja w dzienniku zajęć każdej grupy prowadzona przez wychowawców.

7. W przypadku obecności dziecka w przedszkolu a nie zarejestrowanie kartą przez rodzica/ prawnego opiekuna czasu pobytu dziecka w przedszkolu – naliczana będzie opłata tak, jak za cały dzień pobytu dziecka w przedszkolu tj. 11 rozpoczętych godzin.

8. W przypadku zniszczenia, zagubienia karty, rodzic/ prawny opiekun dziecka ponosi koszt zamówienia i wydania nowej karty.

9. Zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz odbiór i zwrot karty rodzic/ prawny opiekun potwierdza własnoręcznym, czytelnym podpisem.

Regulamin wszedł w życie z dniem 8 września 2011 roku.

REGULAMIN PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA PRZEZ RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW ) PRZEDSZKOLA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM.KRÓLA MACIUSIA PIERWSZEGO W GRODZISKU MAZOWIECKIM

1. Przyprowadzanie dzieci do przedszkola.

 • Dzieci przyprowadzane są pod opieką rodziców (prawnych opiekunów)
  do sali i oddawane pod opiekę nauczyciela.
 • Dzieci przyprowadzane są do przedszkola w godzinach określonych w Umowie zawartej pomiędzy rodzicami (opiekunami prawnymi),a przedszkolem.
 • Osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola zobowiązane są: rozebrać dziecko w szatni, osobiście przekazać dziecko nauczycielce, od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi przedszkole.
 • Nauczyciel przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców na terenie przedszkola i przed wejściem do budynku, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami sali zajęć itp.

2. Odbieranie dzieci z przedszkola.

 • Dziecko może być odebrane z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnione przez nich osoby zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo. Upoważnienie składane jest w formie pisemnej z imieniem i nazwiskiem oraz nr dokumentu tożsamości osoby upoważnionej do odbioru dziecka pozwalającym na jej zidentyfikowanie.
 • Rodzice (prawni opiekunowie) na początku roku szkolnego składają pisemne oświadczenie o osobach upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola. Upoważnienie obowiązuje przez cały rok szkolny. Rodzic w każdej chwili może zmienić osobę upoważnioną do odbioru lub wystawić upoważnienie jednorazowe.
 • Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki okazać go.
 • Dziecko nie będzie oddawane pod opiekę rodzeństwa do 16 roku życia.
 • W przypadkach szczególnych dotyczących zastrzeżenia wydawania dziecka np. jednemu z rodziców, drugi rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest do dostarczenia Wychowawcy grupy stosownych dokumentów potwierdzających zastrzeżenie.
 • W przypadku odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego osoby odbierające dziecko zobowiązane są do osobistego poinformowania nauczyciela pod opieką którego znajduje się dziecko o zamiarze odebrania dziecka.
 • Rodzic, opiekun prawny lub osoba upoważniona do odbioru dziecka, przebywająca z nim na terenie ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo, zdrowie i życie dziecka.
 • Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa / np. będzie pod wpływem alkoholu/.
 • O przypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien zostać niezwłocznie poinformowany dyrektor przedszkola . W takiej sytuacji przedszkole jest zobowiązane do podjęcia wszelkich możliwych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami /opiekunami/ dziecka.
 • Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola , nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie rodziców dziecka /prawnych opiekunów/ .
 • W przypadku, gdy pod wskazanym numerem telefonów /praca, dom/ nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców /prawnych opiekunów/ , nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej przez jedną godzinę. Po upływie tego czasu powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami /prawnymi opiekunami/ dziecka.
 • Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do przekazania wychowawcom wszystkich, aktualnych telefonów kontaktowych umożliwiających szybki kontakt z rodzicami w sytuacjach szczególnych /np. choroba dziecka/. Numery telefonów pozostawione do wiadomości wychowawcom grupy wykorzystywane są tylko i wyłącznie w sprawach związanych z dzieckiem, oraz nie będą udostępniane osobom trzecim.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r.