slide-1
slide-2
slide-3
slide-4
slide-5

logo-kREGULAMIN KORZYSTANIA Z KARTY BioSYSTEM W PRZEDSZKOLU NR.4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KRÓLA MACIUSIA PIERWSZEGO W GRODZISKU MAZOWIECKIM

1. Karta jest własnością przedszkola.

2. Karta jest wydawana rodzicowi/ prawnemu opiekunowi na okres od 1 września do 30 czerwca danego roku szkolnego.

3. Karta służy do rejestrowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu i naliczania opłat za ten pobyt.

4. Każda karta jest przypisana indywidualnie do dziecka.

5. Rodzic/ prawny opiekun jest zobowiązany do użycia karty(przyłożenie karty do czytnika) przy wejściu i wyjściu z dzieckiem do i z przedszkola.

6. Potwierdzeniem dokonania przez rodzica codziennego odczytu karty jest ewidencja w dzienniku zajęć każdej grupy prowadzona przez wychowawców.

7. W przypadku obecności dziecka w przedszkolu a nie zarejestrowanie kartą przez rodzica/ prawnego opiekuna czasu pobytu dziecka w przedszkolu – naliczana będzie opłata tak, jak za cały dzień pobytu dziecka w przedszkolu tj. 11 rozpoczętych godzin.

8. W przypadku zniszczenia, zagubienia karty, rodzic/ prawny opiekun dziecka ponosi koszt zamówienia i wydania nowej karty.

9. Zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz odbiór i zwrot karty rodzic/ prawny opiekun potwierdza własnoręcznym, czytelnym podpisem.

Regulamin wszedł w życie z dniem 8 września 2011 roku.

REGULAMIN PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA PRZEZ RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW ) PRZEDSZKOLA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM.KRÓLA MACIUSIA PIERWSZEGO W GRODZISKU MAZOWIECKIM

1. Przyprowadzanie dzieci do przedszkola.

 • Dzieci przyprowadzane są pod opieką rodziców (prawnych opiekunów)
  do sali i oddawane pod opiekę nauczyciela.
 • Dzieci przyprowadzane są do przedszkola w godzinach określonych w Umowie zawartej pomiędzy rodzicami (opiekunami prawnymi),a przedszkolem.
 • Osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola zobowiązane są: rozebrać dziecko w szatni, osobiście przekazać dziecko nauczycielce, od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi przedszkole.
 • Nauczyciel przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców na terenie przedszkola i przed wejściem do budynku, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami sali zajęć itp.

2. Odbieranie dzieci z przedszkola.

 • Dziecko może być odebrane z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnione przez nich osoby zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo. Upoważnienie składane jest w formie pisemnej z imieniem i nazwiskiem oraz nr dokumentu tożsamości osoby upoważnionej do odbioru dziecka pozwalającym na jej zidentyfikowanie.
 • Rodzice (prawni opiekunowie) na początku roku szkolnego składają pisemne oświadczenie o osobach upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola. Upoważnienie obowiązuje przez cały rok szkolny. Rodzic w każdej chwili może zmienić osobę upoważnioną do odbioru lub wystawić upoważnienie jednorazowe.
 • Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki okazać go.
 • Dziecko nie będzie oddawane pod opiekę rodzeństwa do 16 roku życia.
 • W przypadkach szczególnych dotyczących zastrzeżenia wydawania dziecka np. jednemu z rodziców, drugi rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest do dostarczenia Wychowawcy grupy stosownych dokumentów potwierdzających zastrzeżenie.
 • W przypadku odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego osoby odbierające dziecko zobowiązane są do osobistego poinformowania nauczyciela pod opieką którego znajduje się dziecko o zamiarze odebrania dziecka.
 • Rodzic, opiekun prawny lub osoba upoważniona do odbioru dziecka, przebywająca z nim na terenie ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo, zdrowie i życie dziecka.
 • Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa / np. będzie pod wpływem alkoholu/.
 • O przypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien zostać niezwłocznie poinformowany dyrektor przedszkola . W takiej sytuacji przedszkole jest zobowiązane do podjęcia wszelkich możliwych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami /opiekunami/ dziecka.
 • Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola , nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie rodziców dziecka /prawnych opiekunów/ .
 • W przypadku, gdy pod wskazanym numerem telefonów /praca, dom/ nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców /prawnych opiekunów/ , nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej przez jedną godzinę. Po upływie tego czasu powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami /prawnymi opiekunami/ dziecka.
 • Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do przekazania wychowawcom wszystkich, aktualnych telefonów kontaktowych umożliwiających szybki kontakt z rodzicami w sytuacjach szczególnych /np. choroba dziecka/. Numery telefonów pozostawione do wiadomości wychowawcom grupy wykorzystywane są tylko i wyłącznie w sprawach związanych z dzieckiem, oraz nie będą udostępniane osobom trzecim.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r.

Strona wykorzystuje 'ciasteczka' do poprawnego funkcjonowania. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close