logo-k

Statut Przedszkola Nr 4

z Oddziałami Integracyjnymi

im. Króla Maciusia Pierwszego 

w Grodzisku Mazowieckim

 

PODSTAWA PRAWNA

Statut  przedszkola,  w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 września 2017r.,  został opracowany z uwzględnieniem w szczególności przepisu art.102, art.108 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016r. poz.59) oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przeszkoli (podpisane 17.03. 2017r.)

Niniejszy statut stanowi załącznik do Uchwały Nr 7/2017/2018 Rady Pedagogicznej z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie Statutu Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Maciusia Pierwszego w Grodzisku Mazowieckim

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§1

 1. Nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Maciusia Pierwszego w Grodzisku Mazowieckim.
 2. Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Maciusia Pierwszego w Grodzisku Mazowieckim  jest przedszkolem publicznym w rozumieniu ustawy.
 3.  Przedszkole posługuje się pieczęcią:

 

4. Lokalizacja przedszkola- siedzibą przedszkola jest obiekt w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Górnej 12, w którym funkcjonuje 13 oddziałów przedszkolnych (dzieci 3-6 lat) oraz obiekt przy ulicy Piaskowej 21, w którym funkcjonują 3 oddziały – przeznaczone dla dzieci w wieku  4-6 lat.

5. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Grodzisk Mazowiecki, który ma siedzibę w budynku nr 32  przy ul. Kościuszki  w Grodzisku Mazowieckim.

6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

7. Ustalona nazwa to: Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Maciusia Pierwszego w  Grodzisku Mazowieckim używana jest w pełnym brzmieniu na pieczęciach i stemplach

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. Przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi Króla Maciusia Pierwszego w Grodzisku Mazowieckim;
 2.  ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U.
  z 2017r. poz.59);
 3. ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r.
  o systemie oświaty ( Dz.U. z 2016r. poz.1943 z późn.zm.);
 4.  Statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi Króla Maciusia Pierwszego w Grodzisku Mazowieckim;
 5. Dyrektorze i Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć organy działające w Przedszkolu Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi Króla Maciusia Pierwszego w Grodzisku Mazowieckim;
 6. wychowankach – należy przez to rozumieć wychowanków Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi Króla Maciusia Pierwszego w Grodzisku Mazowieckim;
 7. rodzicach – należy przez to rozumieć prawnych opiekunów dziecka;
 8. nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego w Przedszkolu Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi Króla Maciusia Pierwszego w Grodzisku Mazowieckim;
 9. organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Grodzisk Mazowiecki;
 10. organie sprawującemu nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Mazowieckie Kuratorium Oświaty.                      § 2
 1. Przedszkole jest jednostką budżetową.
 2. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Przedszkola regulują odrębne przepisy.
 3. Przedszkole używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami.
 4. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 5. Zasady rekrutacji oraz kryteria przyjęcia dziecka do Przedszkola określa ustawa. Terminy i zasady rekrutacji oraz kryteria dodatkowe przyjęcia dzieci do Przedszkola określa corocznie organ prowadzący.
 6. W przypadku niewykorzystania wszystkich miejsc w Przedszkolu, dzieci mogą być przyjmowane
  w ciągu roku szkolnego.

Rozdział 2

Cele i zadania Przedszkola

§3

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania zgodnie z oczekiwaniami rodziców wynikające w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 2. Naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka.
 3. W ramach zadań działalności edukacyjnej przedszkole realizuje:                                                3.1 wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,                                                                                               3.2 tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,                                                                                       3.3 wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,                                                                                                                                                                                                        3.4 zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,                             3.5 wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,                                                       3.6 wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,                                                                       3.7 promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym,                                                3.8 przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,                              3.9 tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,                                                  3.10 tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,                                                                                              3.11 tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy,                  3.12 współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,                                                                              3.13 kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,                              3.14 systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,                                                    3.15 systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,                            3.16 organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej, lub języka regionalnego,                        3.17 tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                §4                                                                                          Do zadań Przedszkola należy:                                                                                                                1)wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez fachową organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w czterech obszarach rozwojowych dziecka: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym;                                                  2) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania  z rozwijających się procesów poznawczych;                                        3) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwiają im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;                                                                                                                                                                                                        4) organizowanie zajęć, zabaw i odpoczynku z wykorzystaniem treści adekwatnych do poziomu rozwoju dzieci, ich możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnego, naturalnego tempa rozwoju, wspierających indywidualność lub oryginalność dziecka, wzmacniających poczucie wartości oraz potrzebę uczestnictwa w grupie;                                                                                                                            5) organizowanie zajęć rozwijających nawyki i zachowania prowadzące do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo;                                                              6)organizowanie zajęć z wykorzystaniem treści adekwatnych do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci, prowadzących do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz zdrowia psychicznego;                                                                                                                                                                                                                                          7) organizowanie zajęć budujących wrażliwość, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, otoczenia, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, sztuk plastycznych;                                                           8) organizowanie zajęć pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, rozwijających wrażliwość i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju dziecka;                                                                                                                          9) organizowanie zajęć umożliwiających samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;                                                                            10) organizowanie zajęć prowadzących do poznania norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby w otoczeniu dziecka oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;                                                                                                                                                                            11)systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe, wynikające się z nagłego pojawienia się w otoczeniu dziecka sytuacji lub zagrożeń, w tym zagrożeń cywilizacyjnych, takich jak patologiczne zjawiska społeczne, psychologiczna ingerencja mediów w rozwój dziecka, nieodpowiedzialne korzystanie z technologii, ubezwłasnowolnienie reklamą, moda, katastrofy, zdarzenia traumatyczne;                            12) systematyczne wspieranie i rozwijanie mechanizmów uczenia się prowadzące do osiągnięcia przez dziecko poziomu rozwoju umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;          13) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami- umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego.                                                                                                                                                                                                                                                                          §5
 1. Cele i zadania Przedszkola realizowane są podczas zajęć grupowych i indywidualnej pracy
  z dzieckiem poprzez:                                                                                                                              1. właściwą organizację procesu nauczania z dostosowaniem pomocy dydaktycznych, treści, metod i form pracy do możliwości psychofizycznych dzieci;                                              2.umożliwianie korzystania z opieki psychologiczno- pedagogicznej;                                          3. organizowanie nauki religii zgodnie z odrębnymi przepisami;                                                  4. organizację zajęć dodatkowych;                                                                                                        5. organizację zajęć indywidualnych i/lub w zespołach dla dzieci wymagających pracy wyrównawczej oraz wspieranie dzieci uzdolnionych;                                                                      6. stały kontakt z rodzicami, prowadzenie zajęć otwartych, warsztatów, prelekcji, konsultacji;                                                                                                                                                7. prowadzenie przez nauczycieli działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dzieci.
 1. Sposób realizacji zadań Przedszkola uwzględnia również:                                                              1. wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka;                                                                          2. wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowania go do nauki w szkole;        3. rodzaje i stopnie niepełnosprawności w przypadku dzieci niepełnosprawnych.                                                                                                                                                                                                                                                                   §6
 1. Świadczenia udzielane w Przedszkolu – w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego – obejmują organizację i prowadzenie zajęć opiekuńczo- wychowawczych wspierających prawidłowy rozwój dziecka, a w szczególności:
 • działania opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka, zapewniające mu bezpieczne funkcjonowanie podczas zajęć w przedszkolu i poza nim;
 • działania korekcyjno- kompensacyjne, umożliwiające dziecku osiągnięcie dojrzałości szkolnej;
 • działania przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych;
 • działania umożliwiające nauczycielom realizację programów własnych koncepcji poszerzających podstawę programową;
 • gry i zabawy wspomagające rozwój fizyczny i psychofizyczny dziecka, usprawniające i korygujące wady wymowy dziecka , rozwijające zainteresowanie dziecka otaczającym go światem oraz umożliwiające właściwy rozwój emocjonalny i społeczny.
 1. Szczegółowe zadania Przedszkola i sposób ich realizacji określa się w Rocznym Planie Pracy Przedszkola.

 

Rozdział 3

Opieka nad dziećmi

§7

Sprawowanie opieki nad dzieckiem w Przedszkolu odbywa się poprzez:

 • poznanie i przestrzeganie przez dzieci zasad bezpieczeństwa na terenie Przedszkola i poza nim z uwzględnieniem elementarnych zasad bezpieczeństwa poruszania się po drogach publicznych;
 • wyrabianie właściwych nawyków związanych z ochroną zdrowia, higieną osobistą i kulturą zachowania na co dzień;
 • poznawanie i przestrzeganie przez dzieci zasad ochrony przyrody i kształtowanie postaw proekologicznych wobec środowiska, w którym żyjemy;
 • wdrażanie do samoobsługi, rozwijanie samodzielności w myśleniu i działaniu, uczenie samokontroli;
 • rozwijanie ekspresji i sprawności ruchowej poprzez zabawy i ćwiczenie ruchowe organizowane na świeżym powietrzu i w pomieszczeniach Przedszkola;
 • umożliwienie dzieciom codziennego wyjścia na świeże powietrze, zgodnie z warunkami
  i sposobami realizacji zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;
 • przyprowadzanie i odbieranie dzieci z Przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       §8
 1. Przy przyprowadzaniu dzieci do Przedszkola stosuje się następujące zasady:
 • rodzice dziecka zobowiązani są do przyprowadzania dziecka do godz. 8.30; po godz. 8.30 w szczególnie uzasadnionych sytuacjach i po wcześniejszym poinformowaniu przedszkola.
 • rodzice są zobowiązani wprowadzić dziecko do budynku przedszkolnego, przygotowują  dziecko w szatni do pobytu w Przedszkolu, a następnie przekazują je pod opiekę nauczycielowi dyżurującemu;
 • rodzice składają pisemne upoważnienie dotyczące osób wskazanych do odbioru dziecka
  z Przedszkola;
 • pracownicy Przedszkola nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka nie przekazanego pod opiekę nauczyciela (pozostawionego np. przed budynkiem, w ogrodzie, w szatni).
 • w przypadku wychowanków domu dziecka, dzieci powinny być przyprowadzane przez osoby upoważnione przez Dyrektora domu dziecka.
 • dzieci, którym gmina zapewnia bezpłatny dowóz do Przedszkola, mają zapewnioną opiekę w czasie przejazdu.
 1. Do Przedszkola przyprowadzane są dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych:
 • nie przyjmuje się dzieci z objawami chorobowymi (silny katar, uciążliwy kaszel, ból brzucha, wymioty, podwyższona temperatura lub inne niepokojące objawy);
 • stan zdrowia dziecka przyprowadzanego do Przedszkola nie może zagrażać bezpieczeństwu fizycznemu dziecka oraz innym osobom przebywającym w jego otoczeniu;
 • w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych nauczyciel podejmuje kontakt z rodzicami w celu odebrania dziecka z Przedszkola;
 • powiadomieni Rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z Przedszkola.
 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroby przewlekłe) na pisemny wniosek rodziców mogą być dziecku podawane leki.
 2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 3, rodzice zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego określającego nazwę leku, stężenie, dawkę, częstotliwość podawania oraz okres leczenia.
 3. W Przedszkolu nie wykonuje się żadnych zabiegów lekarskich oraz nie podaje się żadnych farmaceutyków poza udzieleniem pomocy w nagłych wypadkach.
 4. W przypadku stwierdzenia zagrożenia życia dziecka, Przedszkole wzywa pogotowie ratunkowe
  i powiadamia rodziców.
 5. Do czasu przybycia rodziców dziecko przebywa pod opieką lekarza pogotowia i pracownika Przedszkola (nauczyciel lub Dyrektor).

§9

 1. Rodzice dziecka są zobowiązani do odbierania dziecka w godzinach ustalonych przez Przedszkole.
 2. W przypadku powtarzających się spóźnień rodziców (osób upoważnionych), rodzice (osoby upoważnione) wpisują się do zeszytu spóźnień.
 3. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez inną osobę upoważnioną przez rodziców zapewniającą mu pełne bezpieczeństwo.
 4. Upoważnienie do odbioru dziecka przez osobę nieletnią będzie respektowane tylko wtedy, jeżeli będzie ono potwierdzone w obecności rodziców przez dyrektora przedszkola.
 5. W przypadku zamiaru odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego osoby odbierające dziecko zobowiązane są do poinformowania o nim nauczyciela.
 6. Jeśli rodzice zdecydują, aby dziecko przyprowadzała i odbierała z Przedszkola inna upoważniona przez nich osoba dorosła, zdolna do podejmowania czynności prawnych zapewniająca mu pełne bezpieczeństwo, zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia woli w tym zakresie, zawierającego m.in. dane osoby upoważnionej. Oświadczenie może zostać zmienione lub odwołane w każdym czasie.
 7. W przypadkach szczególnie uzasadnionych osoba, o których mowa w ust.5, może zostać zobowiązana do potwierdzenia zgodności danych z dokumentem tożsamości.
 8. Nauczyciel lub inny pracownik Przedszkola przekazujący dziecko osobie upoważnionej, zobowiązany jest do przestrzegania zapisów zawartych w upoważnieniu.                                                                                                                                                                                                                                                                                            §10
 1. O nieodebraniu dziecka przez rodziców lub osobę upoważnioną w wyznaczonym czasie, nauczyciel zobowiązany jest do poinformowania o tym Dyrektora Przedszkola.
 2. W przypadku, gdy sytuacja, o której mowa w ust.1,  nie ma charakteru sporadycznego, Przedszkole podejmuje działania interwencyjne, włącznie z powiadomieniem rodziców
  o wystąpieniu z wnioskiem do sądu rodzinnego i nieletnich o zbadanie sytuacji rodzinnej wychowanka Przedszkola.
 3. W sytuacji, gdy dziecko nie zostało odebrane z Przedszkola w wyznaczonym czasie, nauczyciel podejmuje następujące działania:
 • kontaktuje się telefonicznie z rodzicami dziecka;
 • w przypadku braku kontaktu telefonicznego z rodzicami przez okres jednej godziny oczekuje z dzieckiem na rodziców lub upoważnioną do odbioru dziecka osobę;
 • jeżeli w tym czasie rodzice lub upoważniona do odbioru dziecka osoba nie zgłoszą się po dziecko, nauczyciel powiadamia Policję.
 1. Dziecka nie wydaje się rodzicom lub upoważnionej osobie, pozostającej pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego.
 2. Przedszkole ma prawo odmówić odebrania dziecka z Przedszkola rodzicowi , wobec którego sąd wydał orzeczenie o ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej.

§11

Przedszkole zapewnia dziecku bezpieczeństwo poprzez:

 • zapewnienie warunków i zasad ewakuacji zgodnych z przepisami BHP I PPOŻ;
 • wietrzenie pomieszczeń w czasie przerwy w zajęciach przeprowadzanych z dziećmi, a w razie potrzeby także w czasie zajęć;
 • zapewnienie w pomieszczeniach Przedszkola temperatury, co najmniej 18°;
 • wyposażenie Przedszkola w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach jej udzielania;
 • wyposażenie pomieszczeń przedszkola i placu zabaw w meble, sprzęt, zabawki spełniające wymagane normy, posiadające atesty i certyfikaty.
 • zapewnienie opieki dziecku, które uległo wypadkowi, w tym udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • respektowanie bezwzględnego zakazu podawania leków dziecku na terenie Przedszkola bez obecności rodzica.

      Rozdział 4

Formy współdziałania z rodzicami

§12

 1. Przedszkole oferuje rodzicom następujące formy współdziałania:
 • konsultacje pedagogiczne – w miarę bieżących potrzeb i możliwości;
 • konsultacje ze specjalistami – w miarę potrzeb i możliwości;
 • zebrania ogólne i grupowe, nie rzadziej niż 2 razy w roku;
 • udział członków Rady Pedagogicznej w zebraniach Rady Rodziców – systematycznie;
 • zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców – zgodnie z planem;
 • warsztaty dla rodziców z udziałem dzieci;
 • kontakty indywidualne – systematyczne;
 • zajęcia otwarte dla rodziców – zgodnie z planem,
 • spotkania okolicznościowe z okazji uroczystości przedszkolnych;
 • wycieczki, festyny;
 • spotkania adaptacyjne,
 • kącik dla rodziców.
 • szkolenia dla rodziców
 • strona internetowa i skrzynka do korespondencji.
 1. Rodzice mają możliwość otrzymania informacji o dziecku w godzinach pracy Przedszkola
  w sposób bezpośredni lub telefoniczny oraz podczas spotkań z nauczycielami pracującymi w grupie.                                                                                                                                                        §13

Zakres zadań Przedszkola związanych ze współdziałaniem z rodzicami w sprawach wychowania
i nauczania dzieci obejmuje:

 • uzgodnienie celów oraz sposobów współpracy nauczycieli i rodziców;
 • rozpoznanie i ustalenie potrzeb rozwojowych dziecka;
 • zapewnienie indywidualnej opieki każdemu wychowankowi poprzez dostosowanie metod
  i sposobów oddziaływań odpowiednio do jego wieku, możliwości rozwojowych oraz potrzeb środowiska;
 • ustalenie w uzgodnieniu z rodzicami określonych  form oddziaływań wychowawczych;
 • udzielanie rodzicom pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 • zapoznawanie rodziców z zadaniami wynikającymi z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale;
 • przekazywanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju w formie zaproponowanej przez rodzica;
 • opracowanie harmonogramu całorocznych spotkań nauczycieli oddziału w porozumieniu
  z rodzicami;
 • angażowanie rodziców w działalność Przedszkola.

Rozdział 5

Organy Przedszkola

§14

Organami Przedszkola są:

 • Dyrektor Przedszkola;
 • Wicedyrektor
 • Rada Pedagogiczna;
 • Rada Rodziców.                                                                                 §15
 1. Kompetencje Dyrektora Przedszkola obejmują w szczególności:
 • kierowanie działalnością Przedszkola i reprezentowanie go na zewnątrz;
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • sprawowanie opieki nad wychowankami oraz stwarzanie im warunków zgodnych z celami statutowymi Przedszkola, w tym:
 1. organizowanie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
 2. udzielanie zezwolenia na spełnianie rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, w trybie odrębnych przepisów;
 • realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących;
 • dysponowanie środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Przedszkola;
 • organizowanie administracyjnej, w tym finansowe i gospodarczej obsługi Przedszkola;
 • współdziałanie ze szkołami oraz zakładami kształcenia nauczycieli przy organizacji praktyk pedagogicznych odbywanych w Przedszkolu;
 • organizowanie i przeprowadzanie rekrutacji dzieci do Przedszkola;
 • dokonywanie w drodze decyzji administracyjnej skreślenia wychowanka z listy wychowanków Przedszkola w przypadkach określonych w § 44 ust.1 niniejszego Statutu;
 • zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • przyznawanie nagród i wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i pozostałym pracownikom Przedszkola;
 • występowanie z wnioskami w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.
 • dokonywanie oceny pracy nauczyciela;
 • zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej;
 • stwarza warunki do realizacji zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka.
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
 1. Dyrektor Przedszkola:
 • w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną oraz Radą Rodziców;
 • stwarza warunki bezpiecznego pobytu dzieciom oraz pracownikom Przedszkola;
 • inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie podnoszenia jakości pracy Przedszkola oraz w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego;
 • przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Przedszkola;
 • jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej Przedszkola.
 1. Dyrektor Przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i  przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz innej dokumentacji kancelaryjno- archiwalnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. W przypadku nieobecności Dyrektora Przedszkola zastępuje go nauczyciel Przedszkola wyznaczony przez organ prowadzący.

§16

Wicedyrektor – powoływany jest przez Dyrektora Przedszkola po uzyskaniu opinii Organu prowadzącego oraz Rady pedagogicznej na podstawie art. 37 ust. 1 Ustawy o Systemie Oświaty gdy: liczba oddziałów wynosi co najmniej 6, oddziały zlokalizowane są w różnych miejscach.

 1. Wicedyrektor Przedszkola pełni funkcję zastępcy Dyrektora w przypadku jego nieobecności w placówce, odpowiada służbowo przed Dyrektorem Przedszkola, Radą Pedagogiczną i Organem prowadzącym przedszkole za realizację zadań przydzielonych przez Dyrektora przedszkola, a w szczególności za:
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego – obserwowanie zajęć przedszkolnych, kontrolę dokumentacji pedagogicznej,
 • przygotowanie projektów dokumentacji szkolnej: Roczny plan pracy przedszkola, Roczny plan nadzoru pedagogicznego,
 • koordynację organizacji pracy przedszkola w tym organizowanie zastępstw,
 1. Zakres obowiązków Wicedyrektora:
 • realizacja zadań wynikających z planu pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych według obowiązującego wymiaru godzin,
 • współpraca z Radą Rodziców w zakresie spraw wychowawczych i opiekuńczych,
 • nadzór nad działalnością i pracą zespołu wychowawczego,
 • kontrola realizacji Uchwał Rady Pedagogicznej,
 • organizacja uroczystości przedszkolnych i kontrola ich przebiegu,
 • nadzór nad prawidłową organizacją wycieczek dydaktycznych i grupowych,
 • organizacja zastępstw za nieobecnych nauczycieli,
 • kontrola dzienników lekcyjnych
 • hospitacje wg planu hospitacji,
 • opieka nad praktykantami
 • prowadzenie zeszytu zastępstw za nieobecnych nauczycieli
 1. Wicedyrektor ma prawo do :
 • Zastępowania Dyrektora w przypadku jego nieobecności,
 • Przydzielenia zadań służbowych i wydawania poleceń nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym
 • Formułowania projektów oceny pracy podległych bezpośrednio nauczycieli, a także w sprawach oceny pracy wychowawczo – opiekuńczej wszystkich nauczycieli.
 • Wnioskowania do Dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar porządkowych dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych ,
 • Używanie pieczątki z tytułem „Wicedyrektor Przedszkola” oraz podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji.
 1. Wicedyrektor odpowiada :
 • Jak każdy nauczyciel czyli za wypełnianie zadań i obowiązków nauczyciela określonych w prawie oświatowym i prawie wewnętrznym przedszkola, bowiem jest równolegle nauczycielem,
 • Służbowo przed Dyrektorem Przedszkola, Radą Pedagogiczną i Organem prowadzącym przedszkole za: poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej przedszkola, poziom nadzoru pedagogicznego, bezpieczeństwo osób znajdujących się w przedszkolu oraz poza nim podczas zajęć organizowanych przez przedszkole.                                                                                                                                                                                                                                        §17
 1. W przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Przedszkola
  w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W skład Rady wchodzą wszyscy nauczyciele i specjaliści zatrudnieni w Przedszkolu.
 2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
 • zatwierdzanie planów pracy Przedszkola;
 • podejmowanie uchwał w sprawie  eksperymentów pedagogicznych w Przedszkolu;
 • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego w Przedszkolu;
 • przygotowanie projektu nowego statutu albo projektu zmian statutu i uchwalanie projektu;
 • wystąpienie z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora Przedszkola;
 • ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Przedszkola;
 • podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dzieci z listy wychowanków Przedszkola.
 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 • organizację pracy Przedszkola (arkusz organizacji Przedszkola na dany rok szkolny),
 • projekt planu finansowego Przedszkola;
 • wnioski Dyrektora Przedszkola o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 • propozycje Dyrektora Przedszkola o przyznanie nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć wychowawczych, dydaktycznych
  i opiekuńczych;
 • dopuszczenie do użytku w Przedszkolu zaproponowanego przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego.
 1. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby jej członków.
 2. Tryb podejmowania uchwał odbywa się w drodze głosowania jawnego lub tajnego, jeżeli dotyczy spraw osobowych.
 3. Osoby biorące udział w zebraniach Rady Pedagogicznej zobowiązane są do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniach, które mogą naruszyć dobro osobiste  dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Przedszkola.                                                                                                                                           §18

Strukturę Rady Pedagogicznej, jej zadania, procedurę przygotowywania i uchwalania decyzji oraz stanowisk przez Radę Pedagogiczną, ramowy plan zebrań, ramowy porządek zebrania oraz sposób protokołowania zebrań określa Regulamin Rady Pedagogicznej.                                                                                                                                             §19

 1. W Przedszkolu działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców wychowanków.
 2. Członkowie Rady Rodziców wybierani są co roku podczas zebrań oddziałów, po trzech przedstawicieli z rad oddziałowych.
 3. Rada Rodziców wykonuje swoje zadania zgodnie z uchwalonym przez siebie Regulaminem Rady Rodziców. Regulamin określa strukturę i tryb pracy Rady, tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz ich przedstawicieli do Rady Rodziców.

§20


Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:

 • uchwalenie regulaminu swojej działalności, który nie może być sprzeczny z niniejszym Statutem;
 • opiniowanie projektu planu finansowego;
 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Przedszkola, o którym mowa w odrębnych przepisach.