§21

 1. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej, Dyrektora Przedszkola, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Przedszkola.
 2. W celu wspierania działalności statutowej Przedszkola, Rada Rodziców gromadzi fundusze
  z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł.
 3. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa                                                                                                                                                                                                                                                                                                             §22
 1. Organy Przedszkola mają prawo do działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.
 2. Organy Przedszkola są zobowiązane do współdziałania w zakresie planowania i realizacji celów
  i zadań Przedszkola.
 3. Współdziałanie organów Przedszkola obywa się według następujących zasad:
 • zasady pozytywnej motywacji;
 • zasady partnerstwa;
 • zasady wielostronnego przepływu informacji;
 • zasady aktywnej i systematycznej współpracy;
 • zasady rozwiązywania sporów w drodze mediacji.
 1. Koordynatorem współdziałania organów jest Dyrektor Przedszkola.
 2. Współdziałanie organów Przedszkola obejmuje w szczególności:
 • zapewnienie możliwości wykonywania kompetencji określonych w przepisach prawa i w statucie Przedszkola poprzez:
 1. udzielanie pomocy organizacyjnej i obsługi administracyjnej;
 2. organizację zebrań przedstawicieli organów Przedszkola;
 3. możliwość występowania z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw Przedszkola;
 4. rozpatrywanie wniosków i opinii na zebraniach organów;
 • opiniowanie lub uzgadnianie podejmowanych działań w przypadkach określonych przepisami prawa, niniejszym Statutem i regulaminami poszczególnych organów;
 • bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Przedszkola o podejmowanych i planowanych działaniach poprzez:
 1. uczestnictwo przedstawicieli organu w zebraniach innych organów;
 2. kontakty indywidualne przewodniczących organów.
 3. Formy, sposoby i terminy komunikowania się organów Przedszkola ustala Dyrektor Przedszkola.                                                                                                                                                                                                                 §23

Organy między sobą ustalają formy rozstrzygania sporów poprzez:

 • dopuszczenie możliwości powołania komisji, w której skład wchodzi mediator zaakceptowany przez strony sporu;
 • komisja, o której mowa po zapoznaniu się z istota sprawy ma prawo do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego według ustalonych przez siebie zasad;
 • rozstrzygnięcia komisji są wiążące dla stron sporu;
 • w przypadku wyczerpania możliwości rozwiązania sporu na terenie przedszkola każda ze stron ma prawo odwołać się do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny, w zależności od właściwości rzeczowej przedmiotu sporu.

Rozdział 6

Organizacja pracy Przedszkola

§24

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności.
 2. Liczba dzieci w oddziale wynosi 25.
 3. Liczba dzieci w oddziale integracyjnym w Przedszkolu ogólnodostępnym powinna wynosić 15 do 20, w tym do 5 dzieci niepełnosprawnych.
 4. W uzasadnionych przypadkach w czasie absencji dzieci lub nauczycieli, w okresach między świątecznych, dyrektor przedszkola może podjąć decyzję o łączeniu oddziałów
 5. W przedszkolu funkcjonują grupy ogólnodostępne, włączające i integracyjne.
 6. Odział przedszkolny powierzony jest opiece 2 nauczycieli – wychowawców, którzy prowadzą grupę przez kolejne lata, w miarę możliwości,
 7. W grupie dzieci 3-letnich zatrudniona jest pomoc nauczyciela, w grupie integracyjnej i włączającej – nauczyciel wspomagający lub/i pomoc nauczyciela;
 8. Dzienny czas pracy Przedszkola jest corocznie ustalany przez dyrektora w arkuszu organizacyjnym w porozumieniu z organem prowadzącym;
 9. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz inne programy wybrane przez nauczycieli oraz programy własne. Programy własne nauczyciela dopuszcza do użytku Dyrektor Przedszkola po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
 10. W przedszkolu realizowany jest program wychowania przedszkolnego zawierający treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 11. Program wychowania przedszkolnego dopuszczany jest przez Dyrektora na wniosek nauczycieli.
 12. Godzina zajęć nauczania, wychowania i opieki w Przedszkolu trwa 60 minut.
 13. Czas trwania zajęć prowadzonych w Przedszkolu, w tym zajęć religii i zajęć rewalidacyjnych, dostosowuje się do możliwości rozwojowych dzieci:
 • z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut;
 • z dziećmi w wieku 5- 6 lat – około 30 minut.
 1. Zajęcia dodatkowe powinny odbywać się po godzinie 13.00.
 2. Przedszkole jest 16-to oddziałowe w tym 3 oddziały przy ul. Piaskowej 21, 13 oddziałów w głównym budynku. Przedszkole prowadzi oddziały stosownie do ilości posiadanych i dostosowanych sal  jak i może otwierać oddziały w innych budynkach w swojej najbliższej okolicy. Sale przeznaczone na oddziały muszą spełniać wymogi zawarte we właściwych Rozporządzeniach.
 3. Ilość oddziałów integracyjnych jest co rocznie planowana w arkuszu organizacyjnym i zatwierdzona przez Organ Prowadzący.
 4. Do realizacji zadań statutowych Przedszkole posiada:
 • 13 sal przedszkolnych w głównym budynku;
 • 3 sale w obiekcie przy ulicy Piaskowej 21;
 • gabinet logopedy;
 • gabinet psychologa;
 • gabinet fizjoterapeuty;
 • gabinet integracji sensorycznej;
 • kuchnie;
 • pomieszczenia administracyjno- gospodarcze;
 • ogród przedszkolny.
 1. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w Przedszkolu określają odrębne przepisy.
 2. Terminy przerw pracy Przedszkola ustala organ prowadzący na wspólny wniosek Dyrektora Przedszkola i Rady Rodziców.                                                                                                                                                                           §25
 1. Dodatkowe informacje o organizacji pracy Przedszkola umieszczone są w szczegółowym rozkładzie dnia każdego oddziału na dany rok szkolny.
 2. W Przedszkolu organizuje się zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka.                                                                                                                                                                                                              §26
 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez Dyrektora Przedszkola, zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną, związki zawodowe, organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Arkusz zatwierdza organ prowadzący.
 2. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący, na wniosek Dyrektora i Rady Pedagogicznej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        §27
 1. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora Przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności, a także  oczekiwań rodziców.
 2. Ramowy rozkład dnia zawiera:
 • godziny pracy Przedszkola;
 • godziny pracy poszczególnych oddziałów;
 • godziny posiłków;
 • harmonogram zajęć dodatkowych organizowanych w ramach środków finansowych Przedszkola, w tym religii oraz obowiązkowej, bezpłatnej nauki języka obcego w stosunku do dzieci sześcioletnich realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.
 1. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele ustalają dla swojego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 2. Rozkład dnia oddziału uwzględnia:
 • propozycje czasowe między formami proponowanymi przez nauczyciela, swobodną zabawą dziecka;
 • potrzebę odpoczynku w zależności od wieku dziecka;
 • potrzebę codziennego przebywania na powietrzu w zależności od pogody;
 • godziny posiłków
 1. Świadczenia udzielane w przedszkolu w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach,  realizowane są bezpłatnie w wymiarze
  5 godzin dziennie, w godzinach 08.00- 13.00, na zasadach określonych w statucie Przedszkola.
 2. Świadczenia udzielane w Przedszkolu w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego podlegają opłacie w  wysokości określonej w ustawie
  o systemie oświaty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   §28
 1. Przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:
 • diagnozowanie środowiska dzieci;
 • rozwijanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwienie ich zaspokajania;
 • rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i terapii dziecka;
 • prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci i nauczycieli;
 • umożliwienie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
 • udzielanie wsparcia dziecku uzdolnionemu;
 • badanie dojrzałości szkolnej dziecka;
 • podejmowanie czynności mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych .
 1. Zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowane są we współpracy
  z rodzicami, poradniami pedagogiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi, nauczycielami i innymi współpracownikami oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dziecka.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:
  a) rodziców;
  b) nauczyciela wychowawcy lub specjalisty;
  c) poradni psychologiczno-pedagogicznej;
  d) pomocy nauczyciela;
  e) poradni;
  f) pracownika socjalnego;
  g) asystenta rodziny;
  h) kuratora sadowego;
  i) pielęgniarki środowiskowej;
  j) dyrektora przedszkola.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  §29

W przedszkolu możliwe jest organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Przedszkole posiada możliwość realizacji wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, w szczególności dysponuje środkami dydaktycznymi i sprzętem, niezbędnymi do prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju.

Dyrektor przedszkola powołuje Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju dla każdego dziecka na podstawie:
a) wniosku rodzica do dyrektora przedszkola o przyznanie godzin wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
b) opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
c) oświadczenia rodziców o tym, że dziecko nie korzysta z zajęć organizowanych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w innej placówce oświatowej,
d) pisma zatwierdzającego przydział godzin wczesnego wspomagania rozwoju przez organ prowadzący.

Zespół, o którym mowa w ust. 1, tworzony jest w celu pobudzania psychoruchowego i/lub społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.

W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:
a) pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, w szczególności: oligofrenopedagog, tyflopedagog lub surdopedagog
b) psycholog,
c) neurologopeda lub logopeda;
d) inni specjaliści – w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny (fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, itp.)

Pracę zespołu koordynuje dyrektor przedszkola lub nauczyciel upoważniony przez dyrektora przedszkola.

Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego programu wczesnego wspomagania poprzez:
a) prowadzenie indywidualnych dzienników zajęć,
b) opracowanie indywidualnych programów wczesnego wspomagania rozwoju,
c) opracowanie oceny postępów dziecka,
d) opracowanie specjalistycznych opinii.

Do zadań zespołu należy w szczególności:
a) ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka,
b) nawiązanie współpracy z podmiotem leczniczym lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb,
c) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka,
d) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

Rozdział 7

Zasady odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w Przedszkolu

§30

 1. Zasady odpłatności rodziców za pobyt dziecka w Przedszkolu i korzystanie z wyżywienia reguluje Uchwała Rady Gminy, którą podaje się do wiadomości rodzicom.
 2. W Przedszkolu zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin.
 3. Opłata za godzinę przekraczającą wymiar 5 godzin wynosi 1 zł.
 4. Warunki korzystania z wyżywienia w Przedszkolu, w tym wysokość opłat za posiłki ustala Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.
 5. Czas pobytu dziecka w Przedszkolu określają rodzice w zawartej Umowie cywilno – prawnej
  z Dyrektorem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            §31
 6. Opłata za wyżywienie i liczbę godzin płatnych zajęć wnosi się do 15-go dnia każdego miesiąca, którego należność dotyczy i rozlicza zgodnie z zasadami księgowości do 15-go następnego miesiąca. W przypadku, gdy dzień ten jest ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień płatności uważa się najbliższy dzień powszedni.
 7. Rezygnację z Przedszkola lub korzystania z posiłków rodzice składają na piśmie
  u Dyrektora Przedszkola do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego następuje.                                                                                                                                                                                                                          §32
 8. Pracownicy Przedszkola mają możliwość korzystania z posiłków oferowanych przez Przedszkole.
 9. Koszt przygotowania posiłku obejmuje koszty produktów zużytych do przygotowania posiłków.

Rozdział 8

Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola

§33

 1. W Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjno-obsługowych.
 2. Nauczycieli oraz pracowników, o których mowa w ust.1, zatrudnia i zwalnia z zachowaniem odrębnych przepisów Dyrektor Przedszkola.
 3. Pracownicy pedagogiczni oraz pozostali pracownicy Przedszkola są zatrudniani według potrzeb na podstawie zatwierdzonego na dany rok szkolny arkusza organizacyjnego.
 4. Szczegółowe zadania pracowników pedagogicznych oraz administracyjno-obsługowych określa Dyrektor Przedszkola w zakresach czynności.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 §34
 1. Do zadań nauczycieli związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole należy w szczególności:
 • sprawowanie bezpośredniej opieki nad powierzonymi dziećmi w czasie pobytu w Przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza jego terenem;
 • systematyczne kontrolowanie miejsc, w których prowadzone są zajęcia;
 • powiadamianie o uszkodzonych salach lub sprzętach;
 • kontrola obecności dzieci na zajęciach;
 • powiadomienie Dyrektora Przedszkola o wypadku dziecka;
 • organizowanie wycieczek i spacerów zgodnie z obowiązującym w Przedszkolu  Regulaminem wycieczek i spacerów.
 1. Nauczycieli w wykonywaniu zadań, o których mowa w ust.1, wspomagają pracownicy administracyjno-obsługowi Przedszkola.                                                                                                                                                                   §35

Zakres zadań nauczycieli związanych ze współdziałaniem z rodzicami  w sprawach wychowania
i nauczania dzieci obejmuje:

 • uzgodnienie celów oraz sposobów współpracy nauczycieli i rodziców;
 • rozpoznanie i ustalenie potrzeb rozwojowych dziecka;
 • zapewnienie indywidualnej opieki każdemu wychowankowi poprzez dostosowanie metod
  i sposobów oddziaływań odpowiednio do jego wieku, możliwości rozwojowych oraz potrzeb środowiska;
 • ustalenie w porozumieniu z rodzicami określonych form oddziaływań wychowawczych;
 • udzielanie rodzicom pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 • zapoznawanie rodziców z zadaniami wynikającymi z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale;
 • przekazywanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju w formie zaproponowanej przez rodzica;
 • opracowanie harmonogramu całorocznych spotkań z rodzicami;
 • angażowanie rodziców w działalność Przedszkola.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          §36

Zakres zadań nauczycieli związanych z planowaniem i prowadzeniem pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowiedzialnością za jej jakość obejmuje:

 • udział w opracowywaniu Koncepcji Pracy Przedszkola oraz planów jego pracy;
 • opracowywanie planów pracy dla oddziału z uwzględnieniem planu pracy Przedszkola oraz programu wychowania przedszkolnego realizowanego w oddziale;
 • uczestnictwo w ewaluacji wewnętrznej podejmowanej w Przedszkolu;
 • wybór programu wychowania przedszkolnego;
 • prowadzenie dokumentacji pedagogicznej oddziału oraz innej dokumentacji zleconej przez Dyrektora Przedszkola zgodnie z przepisami prawa;
 • przeprowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole  w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej oraz sporządzenie informacji dla rodziców, oraz obserwacji dzieci w wieku 3-5 lat;
 • wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności, zainteresowań oraz niwelowanie deficytów rozwojowych dziecka;
 • kierowanie działalnością dziecka poprzez organizowanie środowiska wychowującego i tworzenie sytuacji edukacyjnych;
 • stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania;
 • zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole, nie pozostawiania dzieci bez opieki osoby dorosłej- w razie konieczności prośba o pomoc pracownika obsługi;
 • systematyczne doskonalenie swoich kompetencji zawodowych oraz podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych do zajmowania stanowiska nauczyciela w Przedszkolu, które określają odrębne przepisy;
 • dbałość o estetykę pomieszczeń;
 • czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja postanowień i uchwał;
 • inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym;
 • nauczyciel ma możliwość realizowania zajęć w ramach projektów i programów finansowanych
  z udziałem środków europejskich w ramach nawiązanego stosunku pracy.                                                                                                                                                                                                                                                                        §37

Zakres zadań nauczycieli związanych z prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji obejmuje:

 • rozpoznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci;
 • prowadzenie bieżącej diagnostyki;
 • wspieranie rozwoju dziecka poprzez organizowanie pracy indywidualnej z dzieckiem potrzebującym pomocy oraz z dzieckiem zdolnym, ustalenia kierunków pracy z dzieckiem;
 • dokumentowanie prowadzonych czynności  zgodnie ze sposobem określonym przez Radę Pedagogiczną (arkusze obserwacji).                                                                                                                                                                        §38

Zakres zadań nauczycieli związanych ze współpracą ze specjalistami świadczącymi pomoc  psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną obejmuje w szczególności:

 • organizowanie spotkań dla rodziców ze specjalistami (psycholog, lekarz, pedagog);
 • udział w omówieniu pracy z logopedą, nauczycielem gimnastyki korekcyjnej, rytmiki.

§39

 1. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora Przedszkola, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.
 2. Nauczyciel zobowiązany jest wykonywać inne czynności zlecone przez Dyrektora Przedszkola wynikające z działalności Przedszkola, w tym brać udział i pracować w zespołach nauczycieli.
 3. Nauczyciel prowadzi zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego, jeżeli zachodzi ich konieczność, zgodnie z odrębnymi przepisami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         §40
 1. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową
  o pracę.
 2. Pracownik jest obowiązany w szczególności:
 • przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy;
 • przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,
 • przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych;
 • dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie;
 • przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach;
 • przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.
 1. Pracownicy niebędący nauczycielami mają również obowiązek dbania o bezpieczeństwo dzieci na terenie Przedszkola.
 2. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników niebędących nauczycielami ustala Dyrektor Przedszkola.

Rozdział 9

Prawa i obowiązki dzieci

§41

 1. Przedszkole stwarza warunki w zakresie realizacji praw dziecka, w szczególności do:
 • życzliwego i podmiotowego traktowania;
 • zabawy i działania w bezpiecznych warunkach;
 • przebywania w spokojnej, pogodnej atmosferze z wykluczeniem pośpiechu;
 • spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;
 • wypoczynku, jeśli jest zmęczone;
 • zabawy i wyboru towarzyszy zabawy;
 • badania i eksperymentowania;
 • doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa);
 • rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań, możliwości i potrzeb;
 • aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi;
 • wyboru zadań i sposobu ich rozwiązania;
 • nagradzania wysiłku;
 • formułowania własnych ocen, zadawania trudnych pytań, (na które powinno uzyskać rzeczową zgodną z prawdą odpowiedź);
 • ciągłej opieki ze strony nauczyciela;
 • współpracy nauczyciel – dziecko opartej się na poszanowaniu godności osobistej dziecka;
 • ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;
 • nauki regulowania własnych potrzeb;
 • ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;
 • spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego;
 • możliwości  spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, tzw. edukacji domowej, zgodnie z przepisami ustawy.
 1. Do obowiązków dziecka należy:
 • przestrzeganie ustalonych reguł współżycia w grupie;
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i zdrowia;
 • przestrzegania higieny osobistej;
 • poszanowanie godności  rówieśników i dorosłych;
 • pełnienie dyżurów;
 • wykonywanie czynności samoobsługowych i porządkowych w miarę swoich możliwości.
 1. W przypadku naruszenia praw dziecka przez Przedszkole rodzic ma prawo wniesienia skargi do wychowawcy oddziału lub Dyrektora Przedszkola według określonej procedury:
 • skargi przyjmuje i rozpatruje Dyrektor Przedszkola;
 • odpowiedź udzielana jest pisemnie do 7 dni w formie pisemnej;
 • w przypadku niezadowalającego rozpatrzenia skargi rodzic ma prawo ponownego jej skierowania do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.                                                                                                                                                                                                                                                              §42
 1. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej Dyrektor Przedszkola może zawiesić ( do momentu wyjaśnienia) w prawie do korzystania z przedszkola dziecko, gdy:
 • dziecko nie uczęszcza do Przedszkola przez okres jednego miesiąca, a rodzice nie zgłoszą (nie poinformują) przyczyny nieobecności,
 • rodzice bez podania przyczyny systematycznie (2 miesiące) zalegają z opłatami za pobyt dziecka w Przedszkolu (po uprzednim pisemnym powiadomieniu rodziców).
 • stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci oraz braku współpracy z rodzicami, mimo zastosowania przyjętego w Przedszkolu trybu postępowania.
 • Przyjęty w Przedszkolu tryb postępowania z dzieckiem często stwarzającym sytuacje zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci:
  1) indywidualna terapia prowadzona przez nauczyciela i specjalistę z dzieckiem w formie zajęć indywidualnych i grupowych;
 •  2) konsultacje z rodzicami i terapia rodzinna;
 •  3) konsultacje i terapia w specjalistycznych instytucjach;
 • 4) rozmowy z Dyrektorem.
 1. Podstawę do wykreślenia dziecka z rejestru dzieci Przedszkola stanowi także:
 • rezygnacja rodzica z usług Przedszkola;
 • zakwalifikowanie dziecka do innej formy wychowania i opieki;
 • umieszczenie dziecka w innym przedszkolu (np. w wyniku przeprowadzonej rekrutacji);
 • niezgłoszenie się dziecka w okresie dwóch tygodni po rozpoczęciu roku szkolnego.
 • nie uczęszczanie do przedszkola bez podania przyczyny dłużej niż przez okres dwóch miesięcy;

Rozdział 10

Prawa i obowiązki rodziców

§43

Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola mają prawo do:

 • zapoznawania się z zadaniami wynikającymi z planu pracy Przedszkola oraz programu wychowania przedszkolnego w danym oddziale;
 • uzyskiwania na bieżąco rzetelnych informacji na temat swojego dziecka;
 • uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, doborze metod udzielania pomocy;
 • przekazywanie Dyrektorowi Przedszkola wniosków dotyczących pracy Przedszkola;
 • przekazywanie opinii na temat pracy Przedszkola organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny poprzez swoje przedstawicielstwo (Radę Rodziców)
 • prowadzenia tzw. edukacji domowej, rozumianej jako zezwolenie na spełnianie przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza Przedszkolem w trybie odrębnych przepisów;
 • realizacji indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego ich dziecka
  w trybie odrębnych przepisów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                §44

Do podstawowych obowiązków rodziców należy:

 • przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu;
 • przyprowadzanie do Przedszkola dziecka bez objawów chorobowych;
 • przyprowadzanie i odbieranie dzieci z Przedszkola w godzinach ustalonych przez Przedszkole;
 • terminowe uiszczanie odpłatności za korzystanie z usług Przedszkola.

Rozdział 11

Postanowienia końcowe

§45

 1. Projektowanie nowego statutu odbywa się w przypadku:
 • licznych zmian lub zmian, które naruszyłyby spójność statutu;
 • gdy statut był wielokrotnie nowelizowany.
 1. Projektowanie zmiany statutu dokonuje się w przypadku:
 • zmian zachodzących w przepisach prawa powszechnego lub lokalnego;
 • potrzeby nowych rozwiązań organizacyjnych lub usprawnienia funkcjonowania społeczności przedszkolnej;
 • ograniczenia lub utrudnienia w podejmowaniu działań przez określony organ Przedszkola;
 • zalecenia organów kontrolnych;
 • innych potrzeb (zmiana nazwy).
 1. Zmiana Statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego nadania.
 2. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Przedszkole jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z odrębnymi przepisami.

6. Traci moc obowiązujący dotychczas Statut Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Maciusia Pierwszego.